Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné v celém rozsahu a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy.

Objednávka kupujícího (odeslání formuláře s objednávkou) je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva se při nákupu v internetovém obchodě uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím webových stránek Perfumer.cz, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné a bez jejich zadání nelze objednávku dokončit.

Správnost a úplnost poskytnutých údajů může být z naší strany ověřena buď emailem nebo telefonicky. Nepodaří - li se nám zákazníka zastihnout ať už na emailové adrese nebo telefonu uvedeném v objednávce, může být v takovémto případě objednávka zamítnuta.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetových stránek Perfumer .cz jsou závazné.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u produktu jinak.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky ( objednávkového formuláře).

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí bez tohoto nelze objednávku provést.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil objednané zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mail kupujícího nebo jej bude telefonicky kontaktovat.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po úplném zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Ceny uvedené v ceníku jsou konečné ( nejsme plátci DPH)

 

Dodání a převzetí zboží

Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky.

Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu (nejpozději však do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky), není-li výslovně u zboží uvedeno jinak. V tomto případě se o termínu dodání domlouvá prodávající přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu či telefonicky a to platí i v případě, je-li zboží dočasně vyprodáno.

Prodávající odesílá kupujícímu objednané zboží prostřednictvím České pošty s.p. – Balíkem do ruky a vlastní dopravou. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího emailem. V případě že není adresát zastižen na adrese, kterou uvedl jako doručovací je mu zanecháno oznámení o uložení zásilky na poště, kde si ji může kupující vyzvednout do 7. Dnů. V opačném případě je zásilka vrácena odesílateli zpět. Toto platí v případě, že kupující zvolil dodání Českou poštou s. p.

Pokud si kupující zásilku nepřevezme ve stanovené lhůtě 7 dnů a neinformuje prodávajícího předem o této skutečnosti (že si zásilku nemůže převzít), je kupující povinen uhradit prodávajícímu odpovídající vynaložené náklady spojené se zabalením a odesláním zásilky. Bude-li kupující požadovat zboží opětovně zaslat bude po něm požadováno uhradit poštovné. Každá zásilka je bezpečně zabalená a pojištěná.

Částka  za dopravu není účtována (platí pro ČR). : Česká pošta - Balík do ruky - převodem. Naší dopravou ( po Praze 1, 2, 3, 4 a 10 - Vršovice)

Zboží mimo ČR nezasíláme.

 

Platba za zboží

Za odesílané zboží požadujeme platbu buď předem bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v kontaktech nebo dobírkou při doručení zboží.

 

Reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.

Při doručení objednaného zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboží nevykazuje vady vzniklé přepravou. Je-li tomu tak, je kupující povinen zboží nepřevzít a s pověřeným pracovníkem přepravce sepsat protokol o škodě. Následně je o tomto kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Toto písemné oznámení musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefon, popř. e-mail, číslo daňového dokladu a podrobný popis závady, jejích projevů a jak k závadě došlo.

Prodávající se zavazuje neprodleně po obdržení písemné reklamace informovat kupujícího o následném postupu vyřízení reklamace a o tom, kam reklamované zboží doručit.

Reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu na vlastní náklady a to i v případě, prokáže-li se reklamace jako oprávněná.

Kupující je povinen zabalit reklamované zboží do originálního obalu a toto zboží musí být vždy kompletní. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit nový vhodný obal, vyhovující podmínkám přepravy. Pokud tak neučiní a zboží nebude dostatečně chráněno, nemusí být reklamace uznána.

Doporučujeme zboží pojistit, za jeho případnou ztrátu nenese prodávající žádnou odpovědnost.

O přijetí reklamovaného zboží je spotřebitel informován emailm do 2 pracovních dní od převzetí zboží.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

Reklamace se v žádném případě nevztahuje na vady, které byly způsobeny, chybným, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

U kosmetického zboží je datum minimální trvanlivosti uveden přímo na obalu slovy ,, Spotřebujte nejlépe do ... (datum)". Datum minimální potřeby nemusí být uveden na obalu u výrobku s minimální trvanlivostí přesahující 30 měsíců. U těchto výrobků je uveden symbol otevřené nádobky s číslem uvnitř, toto číslo přestavuje dobu, po kterou lze výrobek po otevření používat (např. 3M - spotřebujte do 3 měsíců od otevření).

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (písemně nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu: 28. Pluku 45, Praha 10, 100 00. Prodávající do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku, včetně nákladů na dopravu při doručení a to převodem na účet. Vrácením nákladů na dopravu při doručení se rozumí nejnižší částka za dopravu, kterou prodávající nabízí ve svém internetovém obchodě. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit v těchto případech: -o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba); -o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím -o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyjmul a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Doporučujeme vrácené zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání ( před odesláním zboží), nebo poté, je-li ze strany dodavatele překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

Ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje, že osobní data zákazníků slouží pouze k jednorázovému dodání zásilky, a že je s nimi nakládáno v souladu se zákonem. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů. Internetový obchod Krasa-online.cz nepožaduje od kupujícího pro vyřízení objednávky registraci. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má přístup ke svým osobním údajům, stejně tak jako právo na jejich opravu a odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci a zpracovatel dotazníku spokojenosti. Osobní údaje zákazníků jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží, či zjištění zákaznické spokojenosti. Zasílání Dotazníku je možné kdykoliv zrušit.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží nabízeno za nižší cenu.

Adresa pro vyřizování reklamací je uvedena v kontaktech ( 28. Pluku 45, 100 00 Praha 10).

Případnou reklamaci se budeme snažit vyřídit k maximální spokojenosti kupujícího.